Eğitim Programı

Çilek Akademi Eğitim Yaklaşımı

 

Oyun Yoluyla Öğrenme

 

Çocuk hayata ve sosyal yaşama dair pek çok şeyi oyun aracılığıyla öğrenir. Paylaşma, yardımlaşma, sıra bekleme, başkalarının haklarına saygılı olma, sınıflama, sıralama, denge, sayı sayma, dil ve anlatım becerisi oyun içinde ve oyun sırasında öğrenilir ve geliştirilir. Oyun, fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişim için de bulunmaz bir ortam sağlamaktadır.

 

Çocuklarımızın;

 

  • Empati (kendi duygularını anlama, başkalarının duygularını görsel ve işitsel ipuçlarından yararlanarak fark edebilme, bireysel farklılıklara hoşgörülü olabilme)
  • Sorun çözme becerisi (sorunu tanımlama, çözüm yolu üretme ve uygun çözümü seçip uygulayabilme)
  • Dürtü kontrolü (sırasını bekleyebilme, dinleme, kurala uyum sağlayabilme, iç sesleri kontrol edebilme)
  • Öfke kontrolü (kızgınlık duygusu ile baş edebilme)
  • Kendini ifade etme becerileri (duygu ve düşüncelerini uygun yollarla ifade edebilme)
  • Atılganlık becerileri (arkadaş grubuna katılabilme, grup içinde fikirlerini söyleyebilme, hakkını arayabilme, haksızlıkla baş edebilme, yardım alma becerileri)
  • Olumlu benlik algısı (özgüveni geliştirme, kendindeki olumlu özellikleri fark etme ve ifade edebilme, yapabilirlikleri hakkında iç görü kazanma),
  • Arkadaş grubu ile kaynaşma (arkadaşça davranışları kullanabilme, iltifat etme, oyuna katılabilme, konuşmayı başlatma, teşekkür etme, başkalarını tanıma, bir gruba katılma, özür dileme)
  •  Grupla hareket edebilme (iş bölümüne uyma, gruba dahil olma) gibi sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik çocuklara ve grubun ihtiyaçlarına yönelik grup oyunları oynatılır.

Çilek Akademi’de öğrenme oyun yoluyla gerçekleşir oyun çocuklarımız için en temel ihtiyaç kabul edilir. Bu ihtiyacı nitelikli bir şekilde karşılanmış çocuklarda artık ÖĞRENMEDE ihtiyaç haline gelir.

 

Branş Dersleri

 

Yaşamın ilk altı yılı çocukların en hızlı öğrendikleri dönem olarak da bilinir. Bu dönem aynı zamanda çocukların ilgi ve yeteneklerinin de ortaya çıktığı bir dönemdir.

Okulumuz programlarında yer alan branş derslerine tüm öğrencilerimizin katılmalarını sağlarız.

Branş dersleri öğrencilerimizdeki o branş ile ilgili ilgi ve yeteneklerini görmemize yardımcı olduğu kadar, öğrencilerimizin sanat, spor ve kültürel alanlarda zenginleşmesinin de ilk adımlarını oluşturur.

 

ÇİLEK AKADEMİDEKİ BRANŞ DERS ETKİNLİKLERİ

 

Çilek Akademi’ de program ingilizce, müzik ve ritim eğitimi, jimnastik, modern dans, satranç, fen-doğa, görsel sanatlar ve kolaj etkinlikleriyle zenginleştirilerek uygulanmaktadır.

o
o

Yabancı Dil

 

Ana sınıfında yabancı dil eğitimi ingilizce olarak yapılmaktadır.

 

Öğrencilerimiz için öncelikli hedefimiz yabancı dil öğrenimine ilgi uyandırmak ve bu alandaki meraklarını arttırmaktır.

Müzik Ritim ve Orff

 

Anaokulumuzda müzik eğitimi ile öğrencilerin müziği sevmesi, yaşamlarında yer vermesi iç duyuş ve ritim duygusunun kulak eğitimi ile gerçekleştirilmesi, yeteneklerinin tespiti ve yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz ritim duygusunun gelişimine yardımcı olan orff çalgılarını kullanırken birlikte müzik yapmanın zevkine varırlar.

Modern Dans 

 

Modern dans etkinliğinde amaç öğrencilerin fiziksel ve hareketsel gelişimlerine yardımcı olmak, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

 

Dans öğrenciye vücudunu ifade edebilmesinin ve iletişim aracı olarak kullanabilmenin yollarını gösterir.

Jimnastik Eğitimi

 

Jimnastik eğitimi ile her bireyin kendi kapasitesi doğrultusunda fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal bütünlük içerisinde gelişmesini, sağlıklı yaşamasını sağlar.

 

Jimnastik eğitimi etkinliğinde koordinasyon geliştirici çalışmalar ve fiziksel postüre yönelik jimnastik çalışmaları yapılmaktadır.

Çevreye ve Doğaya Karşı Duyarlılık

 

Lüleburgaz Anaokulumuzda öğrencilerimizin doğaya, bitkilere ve hayvanlara yani tüm canlılara karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesi için çeşitli etkinlikler ve eğitimler yapılmaktadır.

 

Bizim için her şeyden önce doğa korumalı, hayvanların doğal ortamlarında iyi koşullarda yaşamaları sağlanmalıdır.

Görsel Sanatlar ve Kolaj

 

Resim, kolaj, seramik, tasarım ile motor, bilişsel, dil ve sosyal – duygusal gelişimine katkı sağlanmaktadır. Çocuklarda büyükler gibi bazen düşüncelerini, hissettiklerini resimle veya seramikle dillendirirler. Dünyaya farklı bakış açıları ile yorumlarlar.

 

Hiçbir çocuğun resmi, çizgisi, dokunuşu ve yorumu diğer çocuğunkiyle aynı olmaz, Görsel sanatlar dersimizle duygularımızı dillendirir, doğru çizimler yapmayı veya doğru şekiller vermeyi, öğretiriz.

Oyun yoluyla öğrenme

 

Okul öncesi dönemdeki çocuğun öğrenmesinde oyun, öğrenme için en elverişli ortamdır.

 

Oyun sırasında arkadaşları ile iletişim halinde olan çocuk ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak için düşünür, arkadaşları ile tartışır, isteklerini dile getirir, arkadaşının isteklerini dinler ve sonuca ulaşır.

Dinleme Becerilerinin Gelişimi

 

Anaokulumuzda dinleme becerilerinin gelişimine yönelik çalışmalarda anadil etkinliklerimiz kadar önemlidir.
Etkin dinleme becerilerinin gelişimi öğrenmenin ve ileride okuduğunu anlama için çok önemlidir.

 

Empati kurmanın karşısındakinin ihtiyaçlarını tam olarak anlamanın yani sağlıklı iletişimin temel taşıdır.

Akıl Oyunları

 

Öğrencilerimizin uygun materyaller ile bilinç altında olan tanıma, kavrama, kıyaslama gibi terimleri pekiştirerek öğrenirler. Kendilerini hayal kurmaya zorlayarak ufkunu geliştirirler. Akıl oyunları ile grupla ve bireysel etkinlikler sırasında sürekli kendini yenileyerek geliştirirler.

 

Zamanı etkili kullanmayı öğrenir ve düşünmeyle tanışır. Doğru düşünme, farklı düşünme, alternatifli düşünme, birlikte düşünme gibi her alanda düşünme becerisi geliştirir.

Fen ve Doğa Etkinlikleri

 

Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı ve sorgulayıcıdırlar. Çocukların bu yöndeki gelişimlerini destekleyen etkinliklerden biri de ‘Fen ve Doğa Etkinlikleri’dir. Bu etkinlikler sayesinde çocuklar, sözel iletişim becerilerinin gelişmesi, bağımsız düşünme ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesi, zihinsel bakımdan uyarılmaları, çevreye karşı daha duyarlı hale gelmeleri gibi alanlarda desteklenmektedirler.

 

Okul öncesi dönemde çocuklara araştırabilecekleri, neden-sonuç ilişkisini görebilecekleri ve tahminlerde bulunabilecekleri bir eğitim ortamı hazırlamak oldukça önemlidir. Bu nedenle öğretmenler tarafından, çocukların gelişimlerine uygun fen ve doğa etkinlikleri planlanarak, onların çevreleri hakkındaki bilgiyi yaparak-yaşayarak öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Anadil etkinlikleri, yaratıcı ve farklı düşünce ve duygu gelişimi.

 

Dil gelişimi zihin gelişimi ile de paralel giden bir süreçtir. Anadilini doğru ve düzgün konuşan çocuk kendini ifade etmekte, olay ve durumları tanımlamakta, anlatılanları anlamak, anladıklarını aktarmak konusunda başarılı ve rahattır. Bu durum, çocuğun bilişsel gelişimini olduğu kadar, duygusal ve sosyal gelişimini de etkileyen bir süreçtir.

 

Çocuğun kendine olan güveninin gelişmesinde de büyük rol oynayan bir unsurdur. Bu sebeple Çilek Akademi Anaokulu’nda anadil etkinlikleri büyük önem taşır.

 

Sorgulama temalarımız, scamber çalışmalarımız, felsefe etkinliklerimiz, hikâye oluşturma, anlatma ve dinleme çalışmaları vb. çalışmalarla öğrencilerimizin anadil gelişimlerini destekleriz.

kültürleri, dilleri oyunla ve etkinliklerle anlatıp benzerliklerimizi ve farklılıklarımızı ayırt etmeyi ve aslında farklıda olsak insan olduğumuzu anlatmayı hedefliyoruz.

Hareket Eğitimi

 

Öğrencilerimizin ince ve kaba motor gelişimlerinin gelişmesini sağlamak amacıyla her yaş grubumuza hareket eğitimi alanında uzman öğretmenimiz tarafından verilecektir.

 

Eğitimin en önemli amacı; çocukları yaşam için hazır hale getirebilmektir. Okulöncesi dönemde bir çocuğun iletişiminin temel aracı hareketlerdir. Bir başka deyişle duygu ve isteklerini hareket yoluyla dile getirebilir, denge, ritim ve hareketlerde akıcılık yeteneğini geliştirebilirler.

 

36-66 aylık çocukların psikomotor, sosyal-duyusal, dil ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesini, öz bakım becerilerinin kazandırılması ve ilköğretime hazır bulunuşluklarının sağlanması amaçlanmaktadır.

İlkokula hazırlık çalışmaları

 

Çilek akademide görsel okuma, fonoloji ve ses farkındalığı, çizgi çalışmaları ile çocuklarımızı ilkokulda okumaya hazırlıyoruz.
İlkokula hazırlık çalışmalarının temelinde sosyal duygusal, fiziksel becerilerin gelişiminin bilişsel süreci güçlendirip geliştirdiğini ve akademik performansın ortaya çıkmasını sağladığını biliyor ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz.

 

Sosyal ve duygusal becerilerin gelişimi ve kendine güven öz bakım becerilerini kendisi karşılayan çocuk “yapabiliyorum” düşüncesiyle kendine güvenecektir.
Bu nedenle “Kendim yapabilmem için yardım et” felsefesinden yola çıkarak, fiziksel bağımsızlık ve yeterliliğin kazandırılması bizler için çok önemlidir.
Kendi başına beslenme, temizlik, tuvalet, giyinip soyunma vb. gereksinimlerini karşılayan çocuk; kalem, boya, makas vb. araç gereçleri de amacına uygun olarak kullanacaktır.